جهت واریز هزینه ها به صورت کارت به کارت می توانید از شماره کارت های زیر استفاده کنید

کارت به کارت

6062561013102598 ( بانک ملل )

6104337331965895 ( بانک ملت )

6037697634161969 ( بانک صادرات )

به نام : سمیراعلیزاده زرمهری

لطفا قبل از واریز هزینه پکیج مورد نیاز خود را با مشاوره با ما انتخاب کنید و بعد از واریز هزینه به ما اطلاع دهید.